Homehome

سلفژ آتُنال: روشها و تمرینهای پرورش شنوایی برای موسیقی معاصر

folk1&2

این کتاب روش‌ها و تمرین‌هایی سیستماتیک برای پرورش شنوایی غیرتُنال (تُنال آزاد، آتُنال آزاد و آتُنال) را در بر می‌گیرد

 که فراگیری آنها برای همۀ هنرجویان و دانشجویان موسیقی معاصر پرهیزناپذیر است.

برای سفارش آنلاین کتاب اینحا کلیک کنید:

:این کتاب را می‌توانید از آدرس‌های زیر نیز تهیه نمایید

انتشارات پارت، روبروی دانشگاه تهران، ابتدای خیابان فخررازی، تلفن: 66405627

انتشارات عارف، تهران، میدان بهارستان، تلفن: 33917784

انتشارات سرود، تهران، میدان هفت تیر ، تلفن: 88836104

* * * * * * * * * * * * * *